Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden


 
Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Verplichtingen van de consument tijdensde bedenktijd

Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrechtdoor de consument en kosten daarvan

Artikel   9 - Verplichtingen van de ondernemer bijherroeping

Artikel10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel11 - De prijs

Artikel12 - Nakoming en extra garantie

Artikel13 - Levering en uitvoering

Artikel14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel15 - Betaling

Artikel16 - Klachtenregeling

Artikel17 - Geschillen

Artikel18 - Branchegarantie

Artikel19 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 20 - Wijziging van de algemenevoorwaarden Stichting Webshop Keurmerk

 

Artikel 1 -Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1.    Aanvullendeovereenkomst:een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of dienstenverwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitaleinhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derdepartij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

2.    Bedenktijd: de termijnwaarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3.    Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden dieverband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

4.    Dag: kalenderdag;

5.    Digitale inhoud: gegevens die indigitale vorm  geproduceerd en geleverdworden;

6.    Duurovereenkomst: een overeenkomst diestrekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoudgedurende een bepaalde periode;

7.    Duurzamegegevensdrager:elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemerin staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan opeen manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die isafgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigdereproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

8.    Herroepingsrecht: de mogelijkheid vande consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

9.    Ondernemer: de natuurlijke ofrechtspersoon die lid is van Stichting Webshop Keurmerk en producten, (toegangtot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomstdie tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van eengeorganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhouden/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitendof mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie opafstand;

11. Modelformulier voorherroeping:het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voorherroeping;

12. Techniek voorcommunicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van eenovereenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfderuimte hoeven te zijn samengekomen;

 

 

 

Artikel 2 –Identiteit van de ondernemer

Quivere BV,  IT’sOrganic;

Adres:                       Klipper1, 1991MH Velserbroek;

Telefoonnummer:     +31616798452bereikbaar tussen 9:00 en 19:00

E-mailadres:             info@its-organic.nl

KvK-nummer:           34212828

BTW-nummer:          8136.27.412.B01


Geen 18 geen druppel / nix18

IT’s Organic verkoopt geen alcohol aan klanten jonger dan 18 jaar.IT’s Organic behoudt zich het recht voor, om in geval van twijfel over deleeftijd, de klant om een geldig legitimatiebewijs te vragen. 

 

Artikel 3 –Toepasselijkheid

1.    Dezealgemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en opelke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

2.    Voordatde overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemenevoorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijsniet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordtgesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemerzijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijkkosteloos worden toegezonden.

3.    Indiende overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking vanhet vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekstvan deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument terbeschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op eeneenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indiendit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstandwordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langselektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van deconsument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen wordentoegezonden.

4.    Voorhet geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- ofdienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstigetoepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaardensteeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 – Hetaanbod

1.    Indieneen aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt,wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2.    Hetaanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangebodenproducten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoendegedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consumentmogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn dezeeen waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/ofdigitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbodbinden de ondernemer niet.

3.    Elkaanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat derechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijnverbonden.

 

Artikel 5 – Deovereenkomst

1.    Deovereenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op hetmoment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan dedaarbij gestelde voorwaarden.

2.    Indiende consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt deondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaardingvan het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door deondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3.    Indiende overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passendetechnische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronischeoverdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien deconsument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passendeveiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.    Deondernemer kan zich  binnen wettelijkekaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingenkan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor eenverantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer opgrond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan tegaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren ofaan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5.    Deondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitaleinhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanigewijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan wordenopgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadresvan de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaardenwaaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kanmaken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van hetherroepingsrecht;

c. de informatie overgaranties en bestaande service na aankoop;

d. de prijs metinbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voorzover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling,aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;  

e. de vereisten vooropzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meerdan één jaar of van onbepaalde duur is;

f. indien deconsument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

6.    Ingeval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts vantoepassing op de eerste levering.

 

Artikel6 – Herroepingsrecht

Bij producten:

1.    Deconsument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een productgedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenenontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maardeze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

2.    Dein lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of eenvooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, hetproduct heeft ontvangen, of:

a.    alsde consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dagwaarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste productheeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aanhet bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestellingvan meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

b.   alsde levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: dedag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zendingof het laatste onderdeel heeft ontvangen;

  1. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

Bijdiensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

3.    Deconsument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering vandigitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consumentvragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en)verplichten.

4.    Dein lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van deovereenkomst.

 

Verlengdebedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op eenmateriële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

5.    Indiende ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over hetherroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt,loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke,overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

6.    Indiende ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consumentheeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijkebedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument dieinformatie heeft ontvangen.

 

Artikel7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

1.     Tijdens de bedenktijdzal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zalhet product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard,de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunthierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecterenzoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

2.     De consument isalleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg isvan een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid1.

3.    Deconsument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als deondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijkverplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

1.    Alsde consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen debedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andereondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

2.    Zosnel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij ditaan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeftaangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijnin elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijdis verstreken.

3.    Deconsument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indienredelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door deondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

4.    Hetrisico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van hetherroepingsrecht ligt bij de consument.

5.    Deconsument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen ofals de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument dekosten voor terugzending niet te dragen.

6.    Indiende consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat deverrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit dieniet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaaldehoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer eenbedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis datdoor de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met devolledige nakoming van de verbintenis.

7.    Deconsument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering vanwater, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in eenbeperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

a.    deondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over hetherroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voorherroeping niet heeft verstrekt, of;

b.   deconsument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst oflevering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijdheeft verzocht.

8.    Deconsument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering vanniet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

a.    hijvoorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met hetbeginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;

b.   hijniet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijntoestemming; of

c.    deondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

9.    Alsde consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullendeovereenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 –Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

1.    Alsde ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronischewijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld eenontvangstbevestiging.

2.    Deondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventueleleveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerdeproduct, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consumenthem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af tehalen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen oftot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelangwelk tijdstip eerder valt.

3.    Deondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consumentheeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. Deterugbetaling is kosteloos voor de consument.

4.    Alsde consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan degoedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor deduurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel10 – Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten endiensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer ditduidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst,heeft vermeld:

1.    Productenof diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiëlemarkt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen deherroepingstermijn kunnen voordoen

2.    Overeenkomstendie gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veilingwordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/ofdiensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijkaanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op deveiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle biederverplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

3.    Dienstenovereenkomsten,na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

a.    deuitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van deconsument; en

b.   deconsument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra deondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

4.    Dienstenovereenkomstenvoor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst eenbepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voorwoondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

5.    Overeenkomstenmet betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaaldedatum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

6.    Volgensspecificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerdzijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissingvan de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

7.    Productendie snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

8.    Verzegeldeproducten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschiktzijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering isverbroken;

9.    Productendie na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andereproducten;

10. Alcoholischedranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst,maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan dewerkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop deondernemer geen invloed heeft;

11. Verzegeldeaudio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling nalevering is verbroken;

12. Kranten,tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

13. Delevering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleenals:

a.    deuitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van deconsument; en

b.   deconsument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

 

Artikel11 – De prijs

1.    Gedurendede in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangebodenproducten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolgvan veranderingen in btw-tarieven.

2.    Inafwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan deprijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar deondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Dezegebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzenrichtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3.    Prijsverhogingenbinnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleentoegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4.    Prijsverhogingenvanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaanindien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolgzijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument debevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhogingingaat.

5.    Dein het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

1.    Deondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan deovereenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisenvan deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkomingvan de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/ofoverheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevensvoor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2.    Eendoor de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekteextra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die deconsument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen geldenindien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van deovereenkomst.

3.    Onderextra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, dienstoeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalderechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijkverplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel vande overeenkomst.

 

Artikel13 – Levering en uitvoering

1.    Deondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het inontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij debeoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2.    Alsplaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaarheeft gemaakt.

3.    Metinachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden isvermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed dochuiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen.Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet danwel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervanuiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Deconsument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten teontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4.    Naontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consumentbetaald heeft onverwijld terugbetalen.

5.    Hetrisico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemertot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aande ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders isovereengekomen.

 

Artikel14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

1.    Deconsument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en diestrekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronderbegrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoeovereengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2.    Deconsument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en diestrekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronderbegrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duuropzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en eenopzegtermijn van ten hoogste één maand.

3.    Deconsument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

-         teallen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaaldtijdstip of in een bepaalde periode;

-         tenminsteopzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

-         altijdopzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeftbedongen.

Verlenging:

4.    Eenovereenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot hetgeregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) ofdiensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaaldeduur.

5.    Inafwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd isaangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- enweekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duurvan maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegenhet einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogsteéén maand.

6.    Eenovereenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeldafleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaaldeduur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met eenopzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste driemaanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder daneenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

7.    Eenovereenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren vandag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- ofkennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigtautomatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

8.    Alseen overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na eenjaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste éénmaand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóórhet einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel15 – Betaling

1.    Voorzover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden,dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van eenbedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval vaneen overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan  op de dag nadat de consument de bevestigingvan de overeenkomst heeft ontvangen.

2.    Bijde verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaardennimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneervooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen geldenaangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en),alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3.    Deconsument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermeldebetaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4.    Indiende consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze,nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemerde consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijnbetalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke renteverschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaaktebuitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokostenbedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over dedaaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van €40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemdebedragen en percentages.

 

Artikel16 – Klachtenregeling

1.    Deondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure enbehandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.    Klachtenover de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadatde consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig enduidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

3.    Bijde ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagengerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht eenvoorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen determijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatiewanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4.    Eenklacht over een product, dienst of de service van de ondernemer kan eveneensworden ingediend via een klachtenformulier op de consumentenpagina van dewebsite van Stichting Webshop Keurmerk (http://keurmerk.info/Home/MisbruikOfKlacht)  De klacht wordt dan zowel naar de betreffendeondernemer als naar Stichting Webshop Keurmerk gestuurd.

5.    Indiende klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na hetindienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat eengeschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel17 – Geschillen

1.    Opovereenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemenevoorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.    Geschillentussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering vanovereenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverdeproducten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zoweldoor de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan deGeschillencommissie Webshop, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).

3.    Eengeschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen,indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemerheeft voorgelegd.

4.    Uiterlijk twaalf maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bijde Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

5.    Wanneerde consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is deondernemer aan deze keuze gebonden. Wanneer de ondernemer dat wil doen, zal deconsument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijkgedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst danwel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemtde ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken,dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegderechter.

6.    DeGeschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijnvastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (http://www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2701/webshop). De beslissingenvan de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

7.    DeGeschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken,indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat vanfaillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeftbeëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld eneen einduitspraak is gewezen.

8.    Indiennaast de Geschillencommissie Webshop een andere erkende of bij de StichtingGeschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het KlachteninstituutFinanciële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is,is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop ofdienstverlening op afstand de Geschillencommissie Stichting Webshop Keurmerkbij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC ofKifid aangesloten geschillencommissie.

 

Artikel18 – Branchegarantie

1.    StichtingWebshop Keurmerk staat garant voor de nakoming van de bindende adviezen van deGeschillencommissie Stichting Webshop Keurmerk door haar leden, tenzij het lidbesluit het bindend advies binnen twee maanden na de verzending ervan ter toetsingaan de rechter voor te leggen. Deze garantstelling herleeft, indien het bindendadvies na toetsing door de rechter in stand is gebleven en het vonnis waaruitdit blijkt, in kracht van gewijsde is gegaan. Tot maximaal een bedrag van€10.000,- per bindend advies, wordt dit bedrag door Stichting Webshop Keurmerkaan de consument uitgekeerd. Bij bedragen groter dan €10.000,- per bindendadvies, wordt €10.000,- uitgekeerd. Voor het meerdere heeft Stichting WebshopKeurmerk een inspanningsverplichting om ervoor te zorgen dat het lid hetbindend advies nakomt.

2.    Voortoepassing van deze garantie is vereist dat de consument een schriftelijkberoep hierop doet bij Stichting Webshop Keurmerk en dat hij zijn vordering opde ondernemer overdraagt aan Stichting Webshop Keurmerk. Indien de vordering opde ondernemer meer bedraagt dan €10.000,-, wordt de consument aangeboden zijnvordering voor zover die boven het bedrag van €10.000,- uitkomt over te dragenaan Stichting Webshop Keurmerk, waarna deze organisatie op eigen naam en kostende betaling daarvan in rechte zal vragen ter voldoening aan de consument.

 

Artikel19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan welvan deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele vande consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel opzodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnenworden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Artikel 20 – Wijziging van de algemene voorwaarden StichtingWebshop Keurmerk

1.    StichtingWebshop Keurmerk zal deze algemene voorwaarden niet wijzigen dan in overleg metde Consumentenbond.

2.    Wijzigingenin deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigendewijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingengedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstigebepaling zal prevaleren.

 

 

AdresStichting Webshop Keurmerk:

Willemsparkweg193, 1071 HA  Amsterdam


 

Bijlage I:Modelformulier voor herroeping

 

 

Modelformulier voorherroeping

 

(dit formulier alleeninvullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 

-         Aan:           [naam ondernemer]

[ geografisch adresondernemer]

[ faxnummerondernemer, indien beschikbaar]

[ e-mailadres ofelektronisch adres van ondernemer]

 

-         Ik/Wij*deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten:[aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud:[aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst:[aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

 

-         Besteldop*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

 

-         [Naamconsumenten(en)]

 

-         [Adresconsument(en)]

 

-         [Handtekeningconsument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is ofinvullen wat van toepassing is.